ARTIKEL 1 | BEGRIPSOMSCHRIJVING

 1. Klimateljee VZW met ondernemingsnummer BE0708902031 wordt in de voorwaarden omschreven als Klimateljee; Klimkaffee BVBA met ondernemingsnummer BE0888857421  wordt in de voorwaarden omschreven als Klimkaffee;
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die van de omschreven infrastructuur gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Alle aanwezige bezoekers worden altijd geregistreerd in ons ledenbestand.

ARTIKEL 2 | VEILIGHEID

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de huisregels,veiligheidsregels en algemene voorwaarden van Klimateljee of Klimkaffee welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderwanden alvorens te starten met het sporten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of hoe deze na te leven verplicht de bezoeker zich ertoe om deze te bespreken met het aanwezige personeel.
 2. Actieve bezoekers gebruiken de door Klimateljee of Klimkaffee infrastructuur enkel en alleen zij er zelf van overtuigd zijn dat hun respectievelijke lichamelijke toestand en conditie dit toelaat. Klimateljee of Klimkaffee doet hierover geen bepalingen.
 3. Actieve bezoekers dragen zorg voor de door Klimateljee of Klimkaffee aangeboden infrastructuur en staan in voor hun eigen veiligheid en die van andere (actieve)bezoekers.
 4. De actieve bezoeker houdt rekening met de boulderregels.

ARTIKEL 3 | TOEGANG

 1. Iedere actieve bezoeker schrijft zich bij zijn eerste bezoek in in het ledenbestand bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 6 jaar hebben enkel toegang tot de verbruiksruimte en in geen geval tot de bouldermuur of -mat en trainings- of yogaruimte.
 4. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijvingsformulier ondertekent. Tijdens de door Klimateljee of Klimkaffee of 1 van de erkende partners georganiseerde lessen fungeert de begeleider als verantwoordelijke. Doch dienen 1 van de ouders kennis te nemen van de huis-en veiligheidsregels en algemene voorwaarden.5. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.6. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.7. Klimateljee of Klimkaffee kan onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande mededeling openingstijden aanpassen.

ARTIKEL 4 | VERWIJDERING EN UITSLUITING

 1. Het aanwezige personeel van Klimateljee of Klimkaffee kan zelfstandig oordelen dat bezoekers onze regels niet naleven en éénmalig vragen om de zaak te verlaten zonder teruggave van inkomgelden.
 2. Bij herhaling kan het bestuur van Klimateljee of Klimkaffee het volledige recht van toegang tot de zaak uitroepen zonder teruggave van inkom- of abonnementsgelden.

ARTIKEL 5 | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Klimateljee of Klimkaffee kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Dit geldt ook voor enige aansprakelijkheid voor schade van of toegebracht door bezoekers die mogelijk het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Klimateljee.
 3. Het personeel van Klimateljee of Klimkaffee is niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Klimateljee of Klimkaffee hierover geen aansprakelijkheid aanvaardt. De bezoeker zal echter wel rekening houden met instructies die het personeel van Klimateljee of Klimkaffee hierover biedt.
 4. Klimateljee of Klimkaffee kan aansprakelijk gesteld worden in geval van schade van bezoekers indien deze voortkomt uit een gebrek aan de infrastructuur aangeboden door Klimateljee of Klimkaffee bij correct gebruik ervan.
 5. Klimateljee of Klimkaffee levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies.Klimateljee of Klimkaffee is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van het personeel en/of partners dan wel geheel of gedeeltelijk aan het personeel en/of partner is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 6. Indien Klimateljee of Klimkaffee aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Klimateljee of Klimkaffee is gedekt en tot maximaal het bedrag dat door die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Klimateljee of Klimkaffee niettegenstaande de dekking toch niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Klimateljee, is de aansprakelijkheid van Klimateljee of Klimkaffee beperkt tot maximaal €5.000,- per gebeurtenis.

ARTIKEL 6 | TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Klimateljee of Klimkaffee kan ten allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen.De nieuwe voorwaarden treden onmiddellijk na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers,behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.