GEDRAGSCODES - SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

(voor bestuurders, sportbegeleiders, sporters, ouders en supporters)

 

I. GEDRAGSCODE VOOR DE BESTUURDER

I.A. Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragscodes draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragscodes aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan ontzet worden uit zijn functie, of uitgesloten kan worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

I.B. De overkoepelende principes bij de organisatie en beoefening van de sport

 • De sport wordt georganiseerd en beoefend op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, corruptie, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

I.C. De gedragscodes

I.C.1. Algemeen

Van een bestuurder wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt in het belang van de sportorganisatie en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de bestuurder al dan niet een vergoeding ontvangt.

In het bijzonder respecteert de bestuurder minstens de volgende gedragscodes.

 • De bestuurder zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving. Hij/zij creëert een omgeving en een sfeer, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De bestuurder is open en alert voor waarschuwingssignalen op dit vlak.
 • De bestuurder kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter en begeleiders erover (door ze bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden. .
 • De bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hij/zij zal bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken.
 • De bestuurder is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps of internet, of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De bestuurder respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De bestuurder is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker wanneer deze informatie vertrouwelijk is.
 • De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. Hij/zij vervult geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake financiële belangen in andere organisaties en nevenfuncties. Hij/ zij voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
 • De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.
 • De bestuurder neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de bestuurder dit onmiddellijk aan de andere leden van het bestuur van de sportorganisatie, ethische commissie en of API (club of federatie)
 • De bestuurder stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging.
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de bestuurder geen alcohol en rookt hij/zij niet.

I.C.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter, die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

  • De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag ernstig.
   • De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en anderen.
  • De bestuurder neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
   • De bestuurder zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
   • De bestuurder zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De bestuurder zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
   • De bestuurder houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
   • De bestuurder mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De bestuurder zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur van de club of federatie. De bestuurder mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De bestuurder zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De bestuurder zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de bestuurder:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
   • de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen bestuurder en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De bestuurder zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de bestuurder:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De bestuurder zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

________________________

II. GEDRAGSCODE VOOR DE SPORTBEGELEIDER

II.A. Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragscodes draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragscodes aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

II.B. De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Van trainers en begeleiders wordt verwacht dat er een met ouderlijke zorg omgaan met de jongere deelnemers. Deze ouderlijke zorg start bij aanvang van de training en eindigt bij het einde van de training. Uiteraard blijven begeleiders / trainers een voorbeeldfunctie behouden voor en na de trainingen.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand.
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

II.C De gedragscodes

II.C.1. Algemeen

Van een sportbegeleider wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, dat wil zeggen dat hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de sportbegeleider al dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt.

In het bijzonder dient de sportbegeleider minstens volgende gedragscodes respecteren.

 • De sportbegeleider zorgt voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook zo wordt ervaren) en hij/zij houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. De sportbegeleider is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, het aanspreekpuntintegriteit, de medische of ethische commissie van club of federatie.
 • Materiaal en accommodatie zijn essentieel voor trainingen, activiteiten en evenementen. Ga er met zorg mee om. Zorg ervoor dat de eigenaar je graag ziet terugkomen. Rotsen mogen misschien geen stem hebben maar dwingen mogelijk nog meer respect af dan eender welke andere accommodatie.
 • De sportbegeleider kent en handelt naar de regels en de richtlijnen, informeert de sporter erover (bv. deel te laten nemen aan informatiemomenten), en ziet erop toe dat de reglementen, regels, gedragscode en andere normen door eenieder toegepast worden.
 • De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en relevante feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. De sportbegeleider die een relatie heeft met een sporter, informeert onmiddellijk het bestuur en/of het aanspreekpunt integriteit van de club hierover.
 • De sportbegeleider is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De sportbegeleider respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid. Hij/zij misbruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen.
 • De sportbegeleider neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sportbegeleider dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
 • De sportbegeleider stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
 • In de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters drinkt de sportbegeleider geen alcohol en rookt hij/zij niet.

II.C.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

  • Klimmen is een non-contactsport. Geen enkele aanraking is noodzakelijk en kan onverantwoord plaatsvinden
   • De sportbegeleider zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter verrichten die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De sportbegeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk.
   • Bij klimmen zijn spotten, power spotten en verbeteren van houdingen en bewegingen op een manier zodat deze niet storend ervaren kan worden door een van de partijen.
  • De sportbegeleider neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
   • De sportbegeleider zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
   • De sportbegeleider zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren. De sportbegeleider zal zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.
   • De sportbegeleider houdt rekening met wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
   • De sportbegeleider zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
   • De sportbegeleider mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De sportbegeleider zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het aanspreekpunt integriteit of het bestuur van club of federatie. De sportbegeleider mag anderen (zoals een sporter of andere begeleider) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De sportbegeleider zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. De sportbegeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sportbegeleider:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke gelegenheid.
   • de sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie tussen sportbegeleider en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De sportbegeleider zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover de sporter. Zo zal de sportbegeleider:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat bestaat tussen hem en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De sportbegeleider zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

II.C.3 Extra Richtlijnen voor een goede werking

Algemeen

 • Wijs je deelnemers op het belang van veiligheid en creëer zelf veilige trainingsomstandigheden.
 • Als trainer/coach ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de deelnemer tijdens de activiteit. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht een neem je verantwoordelijkheid hierin op.
 • Laat de veiligheid en gezondheid van je deelnemers primeren op de sportieve prestaties.
 • Leer je deelnemers dat de spelregels (reglementen) en gedragscodes voor iedereen gelden.
 • Respecteer steeds de beslissingen van scheidsrechters, wedstrijdverantwoordelijken en juryleden en breng dit over op alle sporters.
 • Werk aan je eigen competentieniveau en school je regelmatig bij als trainer.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

Voor/na de activiteit

 • Pas de trainingsinhouden aan zodat de lessen zijn aangepast aan het niveau van de deelnemer. Differentieer waar nodig en zorg voor succesbeleving op elk niveau
 • Ook voor en na de trainingen heb je een taak en verantwoordelijkheid. Ook de vlotte samenwerking en communicatie met de ouders, andere trainers, bestuurders, …. maakt hiervan deel uit.
 • De begeleider zal tijdens de trainingen, stages en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de deelnemer en met de ruimten waarin de deelnemer zich bevindt zoals kleedkamers. Je betreedt nooit zonder aankondiging en of toestemming de kleedkamer. Met uitzondering van levensbedreigende situaties. Mannelijke trainers gaan niet in de kleedruimte van de dames en omgekeerd.

Tijdens de activiteit

 • Wees concreet en duidelijk in je communicatie. Deelnemers zijn heel vatbaar voor jouw advies. Positief communiceren is de boodschap, ook non-verbaal.
 • Let op je manier van communiceren en vermijd slecht en onbeleefd taalgebruik. Schreeuw niet en maak de sporters nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
 • Hou rekening met de leefwereld van je sporters. Bijvoorbeeld examenperiode enz.
 • Een positieve sportsfeer staat garant voor een positief sportresultaat. Elke deelnemer heeft zijn/haar kwaliteiten. Maak de deelnemer daarvan bewust. Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.

III. GEDRAGSCODE VOOR DE SPORTER

III.A. Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragscodes draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragscodes aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

III.B. De overkoepelende principes bij de sportbeoefening

 • Er wordt getraind en aan wedstrijden deelgenomen op een manier waarbij de gezondheid van de sporter en het correct ethisch handelen gewaarborgd wordt, altijd en overal.
 • Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd.
 • Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand..
 • Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen ziet / hoort die in strijd zijn met deze gedragscode.
 • De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s.

III.C. De gedragscodes

III.C.1. Algemeen

Van een sporter wordt verwacht dat hij/zij ernstig handelt en dat hij/zij zich bewust is van zijn/haar sportieve voorbeeldfunctie, waarbij het er niet toe doet of de sporter al dan niet een vergoeding voor zijn sportprestaties ontvangt.

In het bijzonder respecteert de sporter minstens de volgende gedragscodes.

 • De sporter is medeverantwoordelijk voor een gezonde, ethische en veilige sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen. De sporter is open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, het aanspreekpunt integriteit of de ethische commissie van de club of federatie
 • De sporter kent de reglementen, handelt naar de regels en de richtlijnen, en houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften.
 • De sporter die een relatie heeft met een sportbegeleider, informeert onmiddellijk het bestuur van de sportorganisatie hierover.
 • De sporter is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • De sporter respecteert de waardigheid van elke persoon, sluit niemand uit en zal geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken.
 • De sporter neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt de sporter dit onmiddellijk aan het bestuur van de sportorganisatie.
 • De sporter stelt nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie van de sportvereniging waarin hij betrokken is.
 • De sporter drinkt geen alcohol en rookt niet in de nabije aanwezigheid van minderjarige sporters.

III.C.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de sporter die ten allen tijde dient te worden gerespecteerd.

  • De sporter neemt niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe aanmoedigen.
   • De sporter zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer.
  • Klimmen is een non-contactsport. Geen enkele aanraking is noodzakelijk en kan onverantwoord plaatsvinden
   • De sportbegeleider zal enkel sporttechnische fysieke handelingen m.b.t. de sporter verrichten die tot zijn bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. De sportbegeleider zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk.
    • Bij klimmen zijn spotten, power spotten en verbeteren van houdingen en bewegingen op een manier zodat deze niet storend ervaren kan worden door een van de partijen.
    • De sporter zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren.
   • De sporter houdt rekening met wat een andere sporter als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen).
   • De sporter zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk communicatiemiddel.
   • De sporter mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel minderjarige sporter (< 16 jaar).
  • De sporter zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het aanspreekpunt integriteit (API) van de club of federatie. De sporter mag anderen (zoals een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De sporter zal zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar waardigheid aantast. De sporter zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de sporter:
   • zich niet onnodig en/of zonder toestemming van andere sporters bevinden in of naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door andere sporters worden gebruikt als privé-ruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is.
   • de sporter zal een andere sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn.
  • De sporter zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of intimidatie tegenover een andere sporter. Zo zal de sporter:
   • geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van een andere sporter, met het kennelijke oogmerk deze sporter tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te dulden.
   • geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling (seksuele) tegenprestaties te vragen.
  • De sporter zal meewerken aan het intern / extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij / zij zal gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie.

III.C.3 Extra Richtlijnen voor een goede werking

Algemeen

 • Kom op tijd op de activiteit. Bereid je dus voor en maak tijdig je sportgerief klaar. Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij je trainer.
 • Wees regelmatig aanwezig op de trainingen en andere activiteiten van je club. Wees betrokken bij je club.
 • Bij enige vorm, vermoeden of ervaring van storend, onaangepast of (seksueel) grensoverschrijdend neem je (al dan niet anoniem) contact op met het aanspreekpunt integriteit (API) van de club of federatie

Hygiëne en gezondheid

 • Lichamelijke hygiëne is belangrijk. Neem een douche na elke training en wedstrijd. Zorg voor propere klimkledij.
 • Hij hoge temperaturen/ overmatige transpiratie is het aangeraden om een handdoek bij de hand te houden om je af te drogen.
 • Wees bewust van doping. Hou er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden aanzien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je apotheker of dokter. Of raadpleeg regelmatig www.dopinglijn.be.
 • Meld blessures aan je trainer en verzorg je blessures goed. Volg de adviezen van je trainer en arts goed op. Ook (kleine) pijn(tjes) meld je direct, het kan een signaal zijn van een mogelijke blessure.

Materiaal en accommodatie

 • Heb respect voor materialen van anderen. Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.
 • Draag geen juwelen (ringen, oorbellen, horloges) tijdens de trainingen. Ze kunnen kapot gaan of je kwetsen.
 • GSM, Tablet, computers of andere multimedia apparatuur zijn niet welkom tijdens de training. Enkel op vraag van de trainer mogen deze gebruikt worden. Verlies of diefstal is op eigen risico “ wat je niet meebrengt kan niet kapot gaan/ kan je niet verliezen”.
 • De klimzaal, rotsen of andere accommodaties zorgen ervoor dat de trainingen door kunnen gaan. Zorg ervoor dat de eigenaar je hier graag terug ziet, gedraag je hiernaar. Rotsen hebben geen stem maar dwingen mogelijk nog meer respect af.

Tijdens de training/ wedstrijd

 • Neem deel aan een wedstrijd volgens de afgesproken regels en aanvaard de beslissingen van scheidsrechters, juryleden en toezichthoudende arts.
 • Wees sportief tegenover je tegenstander, ook al toont deze onsportief gedrag.
 • Heb respect voor jezelf, je medesporters, je trainer, het clubbestuur, de scheidsrechter, de juryleden, de toeschouwers, het materiaal waar je mee omgaat en de accommodatie waar je sport.

IV. Gedragscodes voor ouders

IV.A. Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragscodes draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragscodes aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

IV.B. De gedragscodes

Algemeen

 • Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor jouw plezier.
 • Wees betrokken bij de activiteiten van je club. Toon interesse in hetgeen je kind doet tijdens de wedstrijden en de activiteiten van de club.
 • Wees er bewust van dat de sport onmogelijk zou zijn zonder scheidsrechters, juryleden, tegenstanders, trainers of trainingspartners. Toon respect voor deze mensen die zich vaak op vrijwillige basis inzetten voor je kind.
 • Communiceer respectvol met de trainers, coaches en bestuurders van je club. Een goed gesprek werkt altijd.
 • Leer je kind en moedig je kind aan om de regels van de sport, de gedragscodes en de regels van de fair play in acht te nemen.
 • Bij enige vorm, vermoeden of ervaring van storend, onaangepast of (seksueel) grensoverschrijdend neem je (al dan niet anoniem) contact op met het aanspreekpunt integriteit (API) van de club of federatie

Hygiëne en gezondheid

 • Zie toe op de persoonlijke hygiëne en bescherming van je eigen kind.
 • Communiceer duidelijk naar de club/ trainers als je kind extra aandacht verdiend wegens een bepaalde leerstoornis, medische of sociale-problematiek of thuissituatie.
 • Volg je kind kort op: pijn signalen moeten per direct gemeld worden aan de trainer/ begeleider. Het kan een voorteken van een blessure zijn.
 • Meld indien nodig de toestand en gemoed van je kind. Had hij/ zij een stressvolle dag/ week op school, een slechte nacht, voelt hij/zij zich niet zo goed (in zijn/haar) vel?
 • Ook mentale gezondheid staat voorop bij de trainingen. Meld de club trainer/coach (of API) direct als je een vermoeden hebt dat je kind zich niet goed in de groep voelt of gepest wordt, zo kunnen zij de nodige stappen ondernemen.

Materiaal en accommodatie

 • Zorg ervoor dat je kind volledig kan participeren aan de trainingen en bezorg hem/haar hiervoor de nodige materialen (vraag aan de club welke materialen er al aanwezig zijn en welke er gebruikt kunnen worden)
 • Laat je kind geen waardevolle voorwerpen meebrengen naar de trainingen. Dit kan afleidend werken, kan bovendien kapot gaan of gestolen worden.
 • Draag je kind bij om respect te hebben voor andermans materiaal
 • Draag je kind bij respect te hebben met de accommodatie waar de trainingen doorgaan, het is de reden waarom de trainingen door kunnen gaan.

Voor/ na de activiteiten

 • Jouw kind moet tijdig aanwezig zijn op de activiteiten, help daar ook aan mee.
 • Respecteer de eindtijd van de trainingen. De trainers mogen niet in een rol van oppasser gedwongen worden.
 • Kleedruimtes zijn de plaats waar deelnemers zich beschermd van anderen kunnen omkleden. Respecteer deze locatie, ga niet zonder aankondiging de kleedruimte binnen. Ga niet in de kleedruimte van het andere geslacht.

Tijdens de activiteiten

 • Supporter positief door je kind aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
 • Laat het coachen over aan de coach en het trainen aan de trainer. Respecteer hun beslissingen op gebied van wedstrijd en training.
 • Accepteer en respecteer de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en trainer.
 • Het gebruik van grove, beledigende taal ten opzichte van tegenstrevers, trainers, coaches, scheidsrechters en officials is verboden en kan leiden tot schorsing of uitsluiting.

V. GEDRAGSCODES VOOR DE TOESCHOUWERS

V.A. Doelstelling van de gedragscode

De onderstaande gedragscodes draaien allemaal rond kernwaarden die wij als sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie en fair-play. De sportorganisatie wenst met volgende gedragscodes aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van de sporter dient te worden gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door de sportorganisatie georganiseerd worden.

V.B. De gedragscodes

Algemeen

 • Respecteer steeds de beslissingen van de scheidsrechters, juryleden en trainer/coach.
 • Supporter positief door aan te moedigen, te applaudisseren en enthousiast te zijn, ook als het minder gaat.
 • Wees sportief en respecteer de tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Gebruik geen obscene, racistische of beledigende taal en/of gebaren.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Laat het coachen over aan de trainer/coach.
 • Draag zorg voor het materiaal van de inrichtende club en hun sportaccommodatie . Laat geen rommel achter!
 • Laat respect, sportiviteit en fair-play de belangrijkste waarden zijn die je nastreeft naast het wedstrijdveld.
 • Bij enige vorm, vermoeden of ervaring van storend, onaangepast of (seksueel) grensoverschrijdend neem je (al dan niet anoniem) contact op met het aanspreekpunt integriteit (API) van de club of federatie